Amazonian Mummified Parrots Discovered in the Atacama Desert+

SCIENCE & TECH: Amazonian Mummified Parrots Discovered in the Atacama Desert